آرشیو اخبار

کاهش چشمگیر تعداد پرونده های معوقه مهاجران در IRCC

در IRCC سه دسته اصلی ورودی به کانادا وجود دارد،که این ...