ساختار سیاسی کانادا

ساختار سیاسی کانادا همیشه مستعمره کشور انگلستان بوده است.

این قضیه صحت داشته و باید گفت حتی در حال حاضر هم این امر ادامه دارد.

در قانون اساسی اولیه کشور کانادا که در سال ١٨۶٧ در انگلستان به تصویب رسید این مسئله پیش بینی شد.

این کشوردرزمان کنفدراسیون بوده و به عنوان مستعمره Great Britain محسوب میشود.

به مرورتغییر کرده و در سال ١٩٨٢ قانون اساسی به تصویب رسید واستقلال در آن پیش بینی شده است .

یک نکته جالب سیستم کشور آمریکا

منشور حقوق و آزادی های بشر در کنار قانون اساسی

برای کشور کانادا پیش بینی شد به این شکل که یک قانون اساسی وجود دارد.

در آن یک منشور وجود دارد منشور در واقع تضمین حقوق خصوصی اشخاص در کانادا است و شامل افراد و اشخاص حقیقی می‌شود.

اگر شما در کانادا دچار مشکلی شوید:

یک نفر براساس تبعیض نژادی و یا بر اساس هر چیزی از ارگان‌های دولتی و یا اشخاص و یا قانون و مقررات

حتی چیزی را به وجود بیاورد که مغایر استاندارد منشور باشد آن مسئله در دادگاه های کانادا قابل طرح است.

علیه آن قانون و یا آن عملی که آن سازمان انجام داده است شکایت کرده

حتی تقاضای خسارت کرده و حتی تقاضای از بین رفتن آن قانون را مطرح کنند.

در این قسمت می‌توانید سوالات خود را مطرح نمایید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار و مقالات مرتبط