جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مالیات در کانادا + مقدار مالیات دریافتی هر ایالت ۲۰۲۴ 💰

در کانادا، سیستم مالیاتی تا حد زیادی پیچیده است و از چندین نوع مالیات تشکیل شده است. دولت فدرال و دولت‌های استانی به طور مشترک مالیات‌ها را تعیین می‌کنند. در زیر، به برخی از اطلاعات اساسی مالیاتی در کانادا اشاره می‌کنیم.

مالیات درآمد فردی (Personal Income Tax):

مهمترین نوع مالیات در کانادا، مالیات درآمد فردی است. این مالیات توسط دولت‌های فدرال و استانی جمع‌آوری می‌شود. نرخ‌ها بر اساس درآمد فرد و استان محل سکونت متفاوت است. دولت فدرال از چندین براکت مالیاتی (Tax Bracket) استفاده می‌کند که به ازای هر مقدار درآمد، نرخ مالیات متفاوتی دریافت شود.

مالیات درآمد کسب و کار (Business or Professional Income Tax):

افرادی که کسب و کار یا حرفه آزاد دارند، باید درآمد خود را محاسبه کنند. همچنین براساس درآمد کسب و کار، اطلاعات مالیاتی خود را گزارش دهند.

مالیات درآمد شرکت‌ها (Corporation Income Tax):

شرکت‌ها باید مالیات درآمد خود را بدست آورند و گزارشات مالیاتی خود را به اداره مالیات ارجاع دهند.

مالیات درآمد اموال و دارایی‌های انتفاعی (Trust Income Tax):

افرادی که موظف به مدیریت اموال دیگران هستند و به سبب آن سودی به آن ها تعلق میگیرد (مانند سود سهام) باید مالیات متفاوتی بپردازند.

مالیات‌های بین‌المللی و مهاجران (International and Non-Resident Taxes):

افراد مهاجر و شرکت‌هایی که در کانادا فعالیت بین‌المللی دارند، باید مالیات‌های مرتبط با وضعیت اقامت خود، ارسال کنند.

مالیات برای دارایی فردی که درگذشته (Doing Taxes for Someone Who Died):

این شاخه، امور مالیاتی مربوط به گذشته را در برمیگیرد، برای مثال اگر به فردی، ارثی برسد از این طریق باید مالیات ارث خود را محاسبه و پرداخت کند.

سیستم مالیاتی کانادا

جداول نرخ مالیاتی

هرساله دولت فدرال کانادا همراه استان ها، نرخ های مالیاتی را تعیین و در سایت اداره مهاجرت منتشر می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مقدار مالیات پرداختی توسط هر فرد، درصد مالیات پرداختی به ازای درآمد به صورت جدول برایتان آورده شده.

نرخ مالیات بر درآمد فردی فدرال در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۱۵%۵۳,۳۵۹  دلار یا کمتر
۲۰.۵۰%بین ۵۳,۳۵۹ دلار تا ۱۰۶,۷۱۷ دلار
۲۶%بین ۱۰۶,۷۱۷ دلار تا ۱۶۵,۴۳۰ دلار
۲۹%بین ۱۶۵,۴۳۰ دلار تا ۲۳۵,۶۷۵ دلار
۳۳%بیش‌تر از ۲۳۵,۶۷۵ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی کبک در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۱۴%۴۹,۲۷۵ دلار یا کمتر
۱۹%بین ۴۹,۲۷۵ دلار تا ۹۸۵,۴۰ دلار
۲۴%بین ۹۸,۵۴۰ دلار تا ۱۱۹,۹۱۰ دلار
۲۵.۷۵%بیش‌تر از ۱۱۹,۹۱۰ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی انتاریو در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۵.۰۵%۴۹,۲۳۱ دلار یا کمتر 
۹.۱۵%بین ۴۹,۲۳۱ دلار تا ۹۸,۴۶۳ دلار
۱۱.۱۶%بین ۹۸,۴۶۳ دلار تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار
۱۲.۱۶%بین 150,000 دلار تا ۲۲۰,۰۰۰ دلار
۱۳.۱۶%بیش‌تر از 220,000 دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی آلبرتا در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۱۰%۱۴۲,۲۹۲ دلار یا کمتر
۱۲%بین ۱۴۲,۲۹۲ دلار تا ۱۷۰,۷۵۱ دلار
۱۳%بین ۱۷۰,۷۵۱ دلار تا ۲۲۷,۶۶۸ دلار
۱۴%بین ۲۲۷,۶۶۸ دلار تا ۳۴۱,۵۰۲ دلار
۱۵%بیش‌تر از ۳۴۱,۵۰۲ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۵.۰۶%۴۵,۶۵۴ دلار یا کمتر
۷.۷۰%بین ۴۵,۶۵۴ دلار تا ۹۱,۳۱۰ دلار
۱۰.۵۰%بین ۹۱,۳۱۰ دلار تا ۱۰۴,۸۳۵ دلار
۱۲.۲۹%بین ۱۰۴,۸۳۵ دلار تا ۱۲۷,۲۹۹ دلار
۱۴.۷۰% بین ۱۲۷,۲۹۹ دلار تا ۱۷۲,۶۰۲ دلار
۱۶.۸۰%بین ۱۷۲,۶۰۲ دلار تا ۲۴۰,۷۱۶ دلار
۲۰.۵۰%بیش‌تر از ۲۴۰,۷۱۶ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی نیوفاندلند و لابرادور در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۸.۷۰%۴۱,۴۵۷ دلار یا کمتر
۱۴.۵۰%بین ۴۱,۴۵۷ دلار تا ۸۲,۹۱۳ دلار
۱۵.۸۰%بین ۸۲,۹۱۳ دلار تا ۱۴۸,۰۲۷ دلار
۱۷.۸۰%بین ۱۴۸,۰۲۷ دلار تا ۲۰۷,۲۳۹ دلار
۱۹.۸۰%بین ۲۰۷,۲۳۹ دلار تا ۲۶۴,۷۵۰ دلار
۲۰.۸۰%بین ۲۶۴,۷۵۰ دلار تا ۵۲۹,۵۰۰ دلار
۲۱.۳۰%بین ۵۲۹,۵۰۰ دلار تا ۱,۰۵۹,۰۰۰ دلار
۲۱.۸۰%بیش‌تر از ۱,۰۵۹,۰۰۰ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی ساسکاچوان در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۱۰.۵۰%۴۹,۷۲۰ دلار یا کمتر
۱۲.۵۰% بین ۴۹,۷۲۰ دلار تا ۱۴۲,۰۵۸ دلار 
۱۴.۵۰%بیشتر از ۱۴۲,۰۵۸ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی نیوبرانزویک در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۹.۴۰%۴۷,۷۱۵ دلار یا کمتر
۱۴%بین ۴۷,۷۱۵ دلار تا ۹۵,۴۳۱ دلار
۱۶%بین ۹۵,۴۳۱ دلار تا ۱۷۶,۷۵۶ دلار
۱۹.۵۰%بیشتر از ۱۷۶,۷۵۶ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی جزایر پرنس ادوارد در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۹.۸۰%۳۱,۹۸۴ دلار یا کمتر
۱۳.۸۰%بین ۳۱,۹۸۴ دلار تا ۶۳,۹۶۹ دلار
۱۶.۷۰%بیش‌تر از ۶۳,۹۶۹ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی مانیتوبا در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۱۰.۸۰%۳۶,۸۴۲ دلار یا کمتر
۱۲.۷۵%بین ۳۶,۸۴۲ دلار تا ۷۹,۶۲۵ دلار
۱۷.۴۰%بیش‌تر از ۷۹,۶۲۵ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی مناطق شمال غربی در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۵.۹۰%۴۸,۳۲۶ دلار یا کمتر
۸.۶۰%بین ۴۸,۳۲۶ دلار تا ۹۶,۶۵۵ دلار
۱۲.۲۰%بین ۹۶,۶۵۵ دلار تا ۱۵۷,۱۳۹ دلار
۱۴.۰۵%بیش‌تر از ۱۵۷,۱۳۹ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی نوناووت در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۴% 50,877 دلار یا کمتر
۷%بین ۵۰,۸۷۷ دلار تا ۱۰۱,۷۵۴ دلار 
۹%بین ۱۰۱,۷۵۴ دلار تا ۱۶۵,۴۲۹ دلار
۱۱.۵۰%بیش‌تر از ۱۶۵,۴۲۹ دلار
منبع: Canada.ca

نرخ مالیات بر درآمد فردی نوا اسکوشیا در سال ۲۰۲۴

درصد مالیاتمیزان درآمد
۸.۷۹%۲۹,۵۹۰ دلار یا کمتر
۱۴.۹۵%بین ۲۹,۵۹۰ دلار تا ۵۹,۱۸۰ دلار
۱۶.۶۷%بین ۵۹,۱۸۰ دلار تا ۹۳,۰۰۰ دلار
۱۷.۵۰%بین ۹۳,۰۰۰ دلار تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار
۲۱%بیش‌تر از ۱۵۰,۰۰۰ دلار
منبع: Canada.ca

قدم اول مهاجرت به کانادا

یکی از مهمترین مراحل مهاجرت به کانادا انتخاب یک روش اصولی است. زمانی می‌شود یک انتخاب درست و اصولی داشت که اطلاعات کافی و صحیح در این‌باره داشته باشید. برای به دست آوردن اطلاعات اصولی و درست و صرفه‌جویی در زمان، هزینه و انرژی و به حداقل رساندن ریسک‌های مهاجرت می‌توانید از تیم مشاوره و توسعه کسب و کار ناولتی‌رد کمک بگیرید.

در این قسمت می‌توانید سوالات خود را مطرح نمایید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

آخرین اخبار