آرشیو اخبار

جمعیت ساکنان موقت کانادا ۲.۲ میلیون نفر است

بر اساس آخرین برآورد اداره آمار کانادا، ساکنان موقت کانادا (NPR: ...
ساکنان موقت کانادا