آرشیو اخبار

فشردگی بازار کار کانادا به دلیل علاقه نیروها به دور کاری

بنا به گزارش منتشر شده در Statistics Canada نسبت کارکنانی که به صورتHybrid Work در کانادا مشغول به کار ...
canada-jobs-market-remains-tight-as-hybrid-work-arrangements-become-popular