نویسنده: fatemeh shahmohammadi

 قوانین کار در کانادا 

 قوانین کار و فدرال و استانی با تعیین موارد زیر از کارکنان و کارفرمایان حمایت می کند: حداقل سطح دستمزد استانداردهای بهداشت و ایمنی ساعات کاری

ادامه ...

۳ قوه در کانادا

 ۳ قوه در کانادامثل سایر کشورها ٣ قوه دارد که شامل : ١-قوه مجریه ٢-قوه مقننه ٣-قوه قضاییه است. قوه مجریه:  در حقیقت همان حکومت می باشد

ادامه ...